8.12.2011

Last Frame
Photo Credit: Zakaria Jalil

Chemise/Shirt: Zara, Shorts: Zara, Boots: Sam Edelman

J'adore cette chemise de chez Zara, elle est bien coupée, légère et peux rendre une tenue plus distinguée. J'aime la porter boutonnée jusqu'en haut.
Mon prochain achat dans le même style sera cette autre chemise de chez Zara avec les détails sur le col pour un style plus cow-boy, j'adore!5 commentaires:

Everyone loves fashion a dit…

oh you!! i wanted this shirt so badly (from the first pic), but zara didn't have it in my size ;( anyway, your look is cool :) keep going!

STEFANIE a dit…

that first picture of you is gorgeous :) I'd seen the zara shirt on their webshop as well, but didn't see it in the store (wanted to see what it was like in person before I bought it).. too bad, it's such a nice shirt!

Twins a dit…

Je viens de m'en commander une hier sur asos avec le col comme ça mais le dos tout ouvert... pour 15eur!!

Soon sur mon blog... enfin si elle me va!! ;-)

www.addict-to-twins.blogspot.com

Anonyme a dit…

Lek przynosi [url=http://www.artykulandia.pl/Perfumeria-internetowa-a10.html]Perfumeria internetowa[/url] redukcja poch³aniania podwaliny tluszczowych za pomoc¹ cz³owieczy forma ¿ycia. To w pe³ni dziewiczy lek gwoli pensjonareczek, które reflektuj¹ odchudziæ siê i przejœæ na prze³o¿ony ruch posi³ków. Specyfik ów honoruje wzmóc efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród u¿yciem [url=http://www.perfumeria.rel.pl]Perfumeria[/url] jeno diety oraz æwiczeñ fizycznych. Œrodek tamten zdobêdziesz w aptece internetowej. Zapraszamy a¿ do rezolutnej online taniej apteki internetowej po ekstrakty natomiast po informacje o specyfikach. Wydaliny w zwi¹zku z tym alli Wspieramy temu¿ krain¹ cenê leków natomiast w³aœciwie majêtnoœci¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych stronê. Apteka internetowa istnieje jak¹œ z siedmiu najbardziej odrêbnych tudzie¿ znakomitych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie wyników farmacetycznych.Musimy pokazaæ chwilowo trójka typy prepratów. Polska apteka o jakiej zapisujemy dzia³a w badania bezusterkowy zaœ poleca [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria internetowa[/url] medykamenty w przeci¹gu dopiero co jakiegoœ dnia od momentu stworzenia twojego zlecenia. Przed chwil¹ z tego wykonuje szampañskie [url=http://www.neuralnets.eu/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria internetowa[/url] ewaluacji pacjentów. Na rzadki brzuszekJest krocie za³¹czników diety na schudniêcie. Do gruntownych przystaj¹ te obejmuj¹ce w zestawie l-karnitynê, jednak¿e rzeczwiœcie stwierdzonym natomiast zaœ pokazanym dzia³aniem przypuszczalnie zaaprobowaæ siê zaledwie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê niemniej a praktyka fizyczne w gigantycznym szczeblu przes¹dzaj¹ o dobrym zgonieniu [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria[/url] donios³oœci.Na menopauzêMenopauza istnieje od czasu do czasu, podczas gdy krwawienie zaprzestaje, oraz jajniki bezapelacyjnie przestaj¹ aktywowaæ jajeczka. Na menopazuê rezolutne s¹ takie amalgamaty podczas gdy diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Okres menopauzy wszelako nie znaczy dla p³ci pieknej klêski oraz wypada z ni¹ siê zmierzyæ.

Grazziella a dit…

Très jolie !! La chemise est très belle c'est vrai que le petit détail en jete un MAX !!
S.Edelman shoes <3
www.faceitwiththesmile.blogspot.com/